Strona główna
Aktualna wystawa

Kwartalnik ArchivoltaCharrette

OSSA

BRYŁA.pl

www.swiatarchitektury.comStypendium FTA

SZANOWNI ZAINTERESOWANI!

INFORMUJEMY, ŻE PRZYZNAWANIE STYPENDIUM Z FUNDUSZU STYPENDIALNEGO FTA ZOSTAŁO ZAWIESZONE, Z POWODU BRAKU ŚRODKÓW.  O WZNOWIENIU NABORU BĘDZIEMY INFROMOWAĆ.Fundusz Stypendialny FTA ( w skrócie Fundusz ) ustanowiony został przez Zarząd Fundacji Twórców Architektury, aby wspierać studentów i absolwentów architektury w realizacji działań mających na celu podniesienie poziomu wiedzy praktycznej oraz zdobyciu nowych doświadczeń zawodowych podczas staży lub praktyk zawodowych odbywanych poza granicami Polski.

Fundusz Stypendialny FTA utworzony został ze środków finansowych pochodzących z bieżącej działalności FTA oraz wpłat celowych. Środki gromadzone na Funduszu przeznaczone będą na opłaty związane z prowadzeniem konta bankowego Funduszu oraz wypłaty stypendiów.

Oficjalne konto Funduszu Stypendialnego to: 62 1090 1737 0000 0001 0266 3120

Stypendium FTA jest stypendium bytowym, przyznawanym co najmniej dwa razy w ciągu roku kalendarzowego przez Zarząd Fundacji Twórców Architektury.


Liczba Stypendystów może być ograniczona wyłącznie ilością środków zgromadzonych na koncie Funduszu.


Beneficjenci Funduszu.

Stypendystą FTA może zostać student lub absolwent, który obronił dyplom w roku, w którym ubiega się o przyznanie stypendium, na kierunku architektura, architektura i budownictwo, architektura wnętrz, architektura krajobrazu polskich uczelni państwowych i niepublicznych, który nie ukończył 27 lat.
Warunki ubiegania się o Stypendium FTA.

Osoba wnioskująca o przyznanie Stypendium FTA powinna spełniać poniższe warunki.
1. Należeć do grona beneficjentów Funduszu.
2. Samodzielnie zorganizować sobie wyjazd za granicę w celu odbycia praktyk zawodowych lub stażu w biurze architektonicznym lub urzędzie zajmującym się problemami architektury, na okres przynajmniej 3 miesięcy.
3. Przedstawić program praktyk/stażu z podaniem miejsca ich odbywania oraz zakresu obowiązków.
4. Wykazać się aktywnością i zaangażowaniem w działalność organizacji studenckich, wydziałowych, pozarządowych itp.
5. Przedłożyć wniosek o przyznanie Stypendium wraz z uzasadnieniem przynajmniej 2 miesiące przed planowanym wyjazdem.

Przyznanie Stypendium FTA.

Stypendium FTA jest stypendium bytowym czyli przeznaczone powinno być na pokrycie kosztów pobytu w miejscu odbywania praktyk/stażu, w tym w szczególności: pokrycie kosztów dojazdu, kosztów komunikacji miejskiej, opłaty za stancję/ mieszkanie.

Stypendium wypłacane jest jednorazowo na podstawie umowy stypendialnej.

Stypendium może zostać wypłacone w formie gotówkowej lub bezgotówkowej – czyli stypendyście zostanie przekazany np. bilet lotniczy, bilet komunikacji miejskiej, opłacony zostanie nocleg.

Wysokość stypendium uzależniona jest od ilości środków na koncie Funduszu, kraju odbywania praktyk/stażu oraz długości deklarowanego pobytu stypendysty za granicą.

Stypendium FTA może być przyznane także wtedy gdy osoba wnioskująca otrzymuje dofinansowanie z innych źródeł.

Fundacja Twórców Architektury zobowiązuje się do rozpatrzenia wniosku i podjęcia decyzji o przyznaniu stypendium w ciągu 2 tygodni od złożenia wymaganych dokumentów.

Od decyzji w sprawie nie przyznania stypendium osobie wnioskującej nie przysługuje odwołanie.

Prawa i obowiązki stron.

Fundacja Twórców Architektury zobowiązuje się do wypłaty stypendium w ciągu 5 dni roboczych od przekazania decyzji o przyznaniu stypendium, na wskazane przez Stypendystę konto.

W przypadku odwołania wyjazdu – niezależnie od przyczyn, Stypendysta zobowiązany jest zwrócić pełną kwotę przyznanego stypendium

Stypendysta FTA zobligowany jest do umieszczenia informacji o przyznaniu Stypendium FTA w swoim Curriculum Vitae.

Stypendysta FTA zobligowany jest do przesłania do biura FTA pisemnej relacji z odbycia praktyk/stażu nie później niż w ciągu miesiąca od ich ukończenia, oraz materiału ( artykuł, reportaż, relacja) o tematyce architektonicznej związanego z krajem, w którym odbywa praktyki/staż.

Fundacja Twórców Architektury zastrzega sobie prawo do umieszczenia imienia i nazwiska, oraz miejsca i terminu odbywania praktyk/stażu , a także wykorzystania materiałów przesyłanych przez Stypendystę w serwisie internetowym www.fta.pl oraz w informacjach i publikacjach promocyjnych.

Pierwszą stypendystką FTA była Pani Magdalena Buława.

« powrót
Plebiscyt FTAPaweł Mysiorek
Mirosława Łapińska


Newsletter FTA
Informacje na temat działalności FTA, wpisz poniżej swój adres e-mail. rysuj kreatywnie
Wystawy FTA

Chiński Epizod Fotograficzny
Turecka Anatolia
Po drugiej stronie Globu

Wystawy FTA
realizacja: MDmedia